Finansiell Information

Syftet med denna finansiella information är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om Höganäs ställning, verksamhet och utveckling. Informationen härifrån ska öka kunskapen om och intresset för företaget. 
 
Den information Höganäs publicerar om sin finansiella ställning och utveckling skall uppfylla minimikraven för företag noterade på Stockholmsbörsen. Informationen ska vara tillförlitlig, snabb, samtidig och långsiktig konsekvent och proaktiv.

                               

Nuvarande kurs